top of page

Källsortering

Hur källsorterar man? Vad betyder källsortera? Varför ska man källsortera? Här kan du läsa om allt du behöver veta kring källsortering.

Källsortering - allt du behöver veta

Enligt Nationalencyklopedin betyder källsortering att avfall sorteras där det tillkommer, det vill säga på den plats där föremålet blir till avfall. Platser där avfall tillkommer är vanligen i exempelvis ett hushåll eller på en arbetsplats. Exempelvis blir en syltburk till avfall när någon i hemmet har skrapat ur den sista klicken sylt.


Syftet med källsortering är en enklare hantering vid återvinning av olika material och att minska den skadliga effekten som felaktig avfallshantering har på klimatet och miljön.


I Sverige finns två källsorteringssystem - ett system för att källsortera förpackningar och tidningar, samt ett system för biologiskt nedbrytbart avfall, farligt avfall och restavfall.


  • Producenternas insamlingssystem - systemet syftar till att konsumenten själv samlar in sina förpackningar eller tidningar och sorterar den vid en specifik uppsamlingspunkt. En sådan plats är en återvinningsstation, som ofta finns i närheten av bostäder i varierande omfattning.


  • Kommunernas insamlingssystem - I detta system samlas restavfall, biologiskt avfall och farligt avfall. Restavfall och biologiskt avfall kan samlas in i utplacerade kärl i närheten av bostaden, medan grovavfall hör hemma på en återvinningsstation. Farligt avfall kan i vissa fall sorteras nära bostaden, men vanligast är att det ska tas till en återvinningsstation eller en särskild miljöstation.


Lagar och direktiv kring källsortering

Det finns tre huvudsakliga bestämmelser som reglerar Sveriges källsortering. Dessa är:


  • EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG)

  • Avfallsförordningen (2020:614)

  • Miljöbalken (1998:808) 15 kap.


Vidare summerar vi privatpersoners skyldigheter gällande källsortering, enligt lag. Huruvida privatpersoner måste källsortera är en aktuell fråga och svaret är tydligt - Ja!


Svaret tydliggörs i Miljöbalken (1998:808) 15 kap. 11§ med följande ord: “Den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön.” Denna paragraf pekar på gemene mans skyldighet att hantera sina sopor på ett miljömedvetet sätt och stärks ytterligare med förbud mot nedskräpning i offentliga utomhusmiljöer och dumpning, samt förbränning av avfall enligt 26-27§§.


Ännu tydligare är denna skyldighet uttryckt i den nya Avfallsförordningen (2020:614) 3 kap. där korrekt sortering och insamling av olika material är ett krav.


Kommunernas insamlingssystem är en privatpersons rättighet. Alla ska ha tillgång till kärl för matavfall och restavfall nära sin bostad och dessa ska bli tömda regelbundet. Kommuner ska också upprätthålla återvinningsstationer för sortering av övrigt avfall, såsom exempelvis glödlampor, batterier, metall och plast.


Om du som läsare vill veta mer, kan du hitta mer information direkt i ovanstående lagtexter.


Hur går källsortering till?

Källsortering är enkelt för privatpersoner. Det handlar om att sortera sitt avfall utifrån dess material och att sedan lämna det i specifika kärl - hemma, på återvinningsstation eller på en återvinningscentral.


Matavfall och restavfall

Hemma kan du ofta slänga matavfall och restavfall i kärl som tillhandahålls av kommunen. Matavfall innefattar matrester, såsom skal och ben, och återvinns som biogas och gödsel.


Restavfall är det som också kallas för brännbart avfall, då det via förbränning återanvänds som elektricitet och fjärrvärme. Restavfallet innefattar det som blir kvar efter en källsortering, såsom exempelvis kuvert, stearinljus, disktrasor, vissna blommor och tandborstar.


Återvinningsbara material

Olika förpackningar och tidningspapper ska sorteras och lämnas på en återvinningsstation. Många lägenhetskomplex har även ett gemensamt miljörum för detta ändamål. Här kan förpackningar av följande material lämnas:På bemannade återvinningscentraler kan du lämna föremål som inte är en förpackning. Det innefattar grovavfall, såsom exempelvis möbler, stekpannor, porslin, mattor och kaffetermosen, elektronik och även vissa förpackningar till farligt avfall.


Läkemedel ska alltid sorteras och lämnas till ett apotek.


Varför bör man källsortera?

Det är en liten uppgift att sortera och lämna avfall på rätt plats - men den är enormt viktig. Genom att ditt avfall får återvinnas och bli till nya funktionella föremål, kan vi värna om vår planet. Återvinning resulterar i en minskad energiförbrukning när vi utvinner råmaterial från jorden och sedan producerar ett helt nytt föremål. Dessutom slipper vi skadliga utsläpp från förbränning av felsorterat material.


I Sverige är vi redan duktiga på att källsortera. FTI presenterar att 9 av 10 personer källsorterar och det är fantastiskt! Hade det inte varit otroligt om det var 10 av 10?


Referenser

Avfallsförordningen (2020:614)

Förpackningsinsamlingen, FTI

Miljöbalken (1998:808) 15 kap.

Nationalencyklopedien

Naturvårdsverket


Takk for at du leser!

 

Og du, ikke glem at du kan bruke Bower-appen for å bli belønnet for resirkulert emballasje. Gjennom appen kan du følge nøye med på mengden karbondioksid du redder verden ved å resirkulere.

 

Når du sparer karbondioksid bidrar du til en reduksjon i klimagasser, som igjen kan bremse global oppvarming og tap av biologisk mangfold på jorden.

Frame 309.png
Frame 310.png
bottom of page